آزمايشگر برشي و كششي KES-FB1

همانطور كه از نام اين روش پيداست، اين آزمايشگر براي اندازه گيري خواص برشي و كششي به كار مي رود. با اين روش آزمايشي شاخصه هاي كششي نظير كشش پذيري و سختي كششي به راحتي با رعايت كردن نسبت ازدياد طول به طول اصلي نمونه اي كه توسط دو گيره گرفته شده می باشد، به دست مي آيد در تعيين خواص برشي، نمونه در معرض تغيير شكل برشي از قبل تعيين شده با زاويه برشي 8 درجه تحت يك نيروي كششي ثابت قرار مي گيرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آزمايشگر خمشي محض KES-FB2

اين دستگاه از عامل خمش محض بهره گیری مي كند به طوري كه نمونه پارچه تحت قوس يك منحني ثابت كه دائم در حال تغيير می باشد خم مي گردد. لحظه خمش نمونه مشخص شده و ارتباط بين لحظه خمش و منحني بر روي نمودار X-Y ضبط و ثبت مي گردد.

آزمايشگر فشاري KES-FB3

اين دستگاه براي اندازه گيري خواص تغيير شكل فشاري جانبي ( افقي) كه تأثیر مهمي را در زير دست پارچه ايفا مي كند، به كار مي رود. در آزمايش فشاري، سطح استانداردي از پارچه را در معرض نيروي فشاري مشخصي قرار داده و سپس نيرو به تدريج relive مي گردد. اين نيرو از طريق يك Plvnger متحرك كه به سمت بالا و پايين حركت مي كند و پارچه را بر روي سطحي ثابت مي فشارد، وارد مي گردد. فشردگي پارچه با اندازه گيري درصد كاهش ضخامت پارچه در نتيجه افزايش فشار جانبي ( افقي) ( از 50 پاسكال تا 5 كيلو پاسكال) به دست مي آيد. علاوه بر آن، ارتباط بين Strain فشاري و استرس به گونه اتوماتيك بر روي محور X-Y يا كامپيوتر متصل به دستگاه آزمايشگر ثبت مي گردد.

آزمايشگر سطح KES-FB4

اين دستگاه خواص سطحي پارچه را كه ارتباط نزديكي با احساس زير دست پارچه دارند، اندازه مي گيرد.

ضريب اصطكاكي پارچه و انحراف ميانگين ضريب اصطكاكي توسط اصطكاك تماسي كه مستقيماً با چراغ علامت دهنده ( نشان دهنده) نيروي اصطكاكي در ارتباط می باشد، مشخص مي گردد.

سختي ( خشن بودن) هندسي سطح توسط ارتباط سختي نمايان مي گردد. تمامي پارامترهاي محاسبه شده مي توانند مستقيماً‌ از مدار محاسباتي دستگاه نيز به دست آيند.

2-1-2-2- اطلاعات بدست آمده از سيستم KES-F :

مجموع 16 پارامتري كه از اين سيستم به دست مي آيد عبارتند از:

پارامترهاي كششي:

EMT: درصد ازياد طول كششي كه به صورت نسبت كشش واقعي به طول نمونه اصلي می باشد و بر حسب درصد بيان مي گردد.

WT: انرژي كششي يا كار صورت گرفته براي تغيير شكل كششي كه به مساحت زير نمودار تنش- كرنش نشان داده مي گردد.

RT: برگشت پذيري نيروي كششي كه به صورت كار بازگشتي به كار انجام گرفته براي تغيير شكل كششي می باشد و بر حسب درصد بيان مي گردد.

LT: خطي بودن ( linearity) كششي كه اين اندازه گيري، درصد غير خطي بودن منحني هاي تنش- كرنش را بيان مي كند. مقدار LT زير 1 ( 1< LT) نشان مي دهد كه منحني تنش – كرنش در زير خط مستقيم 45 درجه، بالا مي رود و مقادير LT بالاي 1 ( 1> LT ) نشان مي دهد كه اين منحني در بالاي خط مستقيم 45 درجه پايين مي آيد.

پارمترهاي برشي:

G: مدول هاي برشي كه برابر با شيب منحني برش می باشد و بين زواياي برشي 5/0 و 5 درجه پايين مي آيد.

2HG و 2HG5 : عرض هسيترزيس به ترتيب در زواياي برشي 5/0 و 5 درجه

پارمترهاي خمشي:

B: سختي خمشي كه به صورت شيب منحني خمشي بين شعاع منحني هاي 1-cm5/0 و 1-cm5/1 كشيده مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2HB: عرض هسيترزيس در منحني خمشي 1-cm1/0 .

پارامترهاي فشاري:

TO: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در تنش فشاري بسيار پايين برابر با 5/0 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

TM: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در بيشترين حد تنش فشاري برابر با 50 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

Wc : انرژي فشاري يا كار انجام گرفته در تغيير شكل فشاري كه بر اساس مساحت زير منحني فشاري بيان مي گردد.

Rc : بازگشت پذيري فشاري كه بر حسب نسبت كار بازگشتي به كار انجام شده براي تغيير شكل فشاري می باشد و به صورت درصد بيان مي گردد.

Lc: خطي بودن فشاري كه به صورت انحراف منحني تغيير شكل از خط مستقيم ( راست) بيان مي گردد. مقادير بالاي Lc نشان دهنده مقاومت اوليه بيشتر نسبت به نيروي فشاري می باشد. به گونه كل، تمامي پارچه ها مقادير كمتري براي خطي بودن نسبت به تست كشش دارند. به طوري كه محدوده مقادير بين 25/0 تا 36/0 تغيير مي كند.

 

جدول 2-2: پارامترهاي اندازه گيري شده در سيستم KES-F

واحد پارامتر اندازه گيري شده علامت خواص
[%] كشش پذيري، كرنش تحت500 EMT كششي
[-] خطي بودن منحني تنش- كرنش
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
LT

  []

انرژي كشش در هر واحد سطح

WT

  [%]

برگشت پذيري كششي، توانايي بازگشت از حالت تغيير شكل يافته كششي

RT

   

 

 

  []

سختي خمشي، ميانگين شيب مناطق خطي منحني هسيترزيس خمشي به منحني1-cm5/1±  

B

خمشي []

هستيرزيس خمشي، عرض ميانگين چرخه هستيرزديس خمشي در منحني1-cm5/1±

HB2

   

 

 

  []

سختي برشي، شيب ميانگين مناطق خطي منحني هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/2 ± درجه

G

برشي []

هستيرزديس برشي، عرض هاي ميانگين چرخه (حلقه) هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/0 ± درجه

HG2

  []

هستيرزديس برشي، عرض هاي ميانگين چرخه (حلقه) هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/0 ± درجه

HG52

   

 

 

  [-]

ضريب اصطكاك سطحي پارچه

MIU

سطحي [-]

انحراف ميانگينMIU

MMD

  ‍[mm]

سختي هندسي (زبر و خشني سطح)

SMD

   

 

 

  [-]

خطي بودن منحني فشار-ضخامت

LC

فشاري []

انرژي فشاري وارد بر واحد سطح

WC

  [%]

بازگشت پذيري فشاري قابليت برگشت از حالت تغيير شكل يافته فشاري

RC

   

 

 

  [mm]

ضخامت پارچه تحت فشار 50 نيوتن بر متر مربع

T

ضخامت []

وزن متر مربع پارچه

W

وزن

 

 

پارمترهاي سطحي:

MIU : ضريب اصطكاك سطحي كه در طول بالغ بر 3 سانتيمتر از طول پارچه محاسبه مي گردد.

MMD: انحراف معيار ميانگين ضريب اصطكاك

SMD: سختي سطحي ( انحراف معيار ميانگين از قسمت سپيك)، سطح كه نشان دهنده نقاط نازك و كلفت می باشد.

كليه خواص مكانيكي اندازه گيري شده با سيستم KES‌ در جدول 2-2 اختصار شده می باشد.

2-2-2- سيستم Fast:

Fast يكسري از تجهيزات و روشهاي آزمايشي می باشد كه توسط بخش CSTRO سازمان پشم استراليا براي اندازه گيري آن خواصي از پارچه به كار مي رود كه بر روي عملكرد دوخت و دوز پارچه و ظاهر پوشاك به هنگام پوشيدن اثر مي گذارد. اين سيستم از 3 دستگاه ساده و يك روش آزمايش تشكيل شده كه نيازمند سايز مشخصي از نمونه براي هر دو آزمايش دستگاهي و آزمايش ثبات ابعادي می باشد. در اقدام حدود نيم تر از پارچه در عرض كامل براي انجام تمامي آزمايشات لازم و كافي می باشد.

روش Fast در صنعت روشي ساده، قوي و نسبتاً ارزان قيمت براي اندازه گيري عيني خواص سهم پارچه در تهيه پوشاك می باشد. بنابراين، اين روش به گونه عمده توسط توليد كنندگان پارچه، تكميل كنندگان و تهيه كنندگان پوشاك مورد بهره گیری قرار مي گيرد. اگر چه، روش Fast كاربردهاي نهفته اي در تمامي مراحل توليد پارچه و بهره گیری از آن دارد در نتيجه كاربرد همه جانبه و وسيع اين روش باعث به وجود آمدن روش پيشرفته تري از Fast شده می باشد. دسترسي به زبان مشتركي كه هم توليد كنندگان پوشاك و هم تهيه كنندگان پارچه بتوانند با آن در ارتباط با خواص و عملكرد پارچه و لباس گفتگو كنند، يكي ديگر از پيشرفت هاي اين روش می باشد.

1-2-2-2- تركيب سيستم FAST :

اين سيستم از 3 دستگاه ساده و يك روش ازمايشي كه در جدول 3-2 آورده شده، تشكيل شده می باشد.

براي اطمينان از محاسبات بدون اشكال، اين سيستم به كامپيوتري وصل می باشد كه محاسبات را به گونه مستقيم ثبت كرده و در صفحه مانيتور خود نمايش مي دهد.

FAST-1 : دستگاه اندازه گيري فشار ( فشردگي)

FAST-1 يك دستگاه اندازه گيري فشردگي می باشد كه قادر می باشد ضخامت پارچه و ضخامت سطحي را تحت دو بار گذاري از قبل تعيين شده، اندازه گيري نمايد. ضخامت سطحي به صورت اختلاف بين ضخامت تحت دو بارگذاري از قبل تعيين شده kpa2/0 و kpa10 تعريف مي گردد. عامل اندازه گيري در شكل 2-2 نشان داده شده می باشد. فشار در هر ضخامتي كه اندازه گيري مي گردد، توسط افزودن وزنه بر روي درپوش اندازه گيري كنترل مي گردد.

FAST-2: دستگاه اندازه گيري خمش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

FAST-2 يك دستگاه اندازه گيري خمشي می باشد كه طول خمش پارچه را اندازه مي گيرد. از اين طريق، مي توان سختي خمش پارچه را نيز محاسبه نمود. اين دستگاه از يك پايه Cantilever خمشي كه در روش استاندارد بريتانيا توضيح داده شده، بهره گیری مي كند. به هر حال در FAST-2 لبه پارچه با بهره گیری از يك فتوسل تشخيص داده مي گردد در صورتي كه روشهاي ديگر با چشم ديده مي گردد.

جدول 3-2: تركيب سيستم FAST

خصوصيات اندازه گيري شده ابزار
فشردگي FAST1
سختي FAST2
كشيدگي FAST3
ثبات ابعادي ( روش آزمايش) FAST4

 

شكل 2-2: عامل اندازه گيري فشار در سيستم FAST1

شكل 3-2: عامل اندازه گيري خمش در سيستم FAST2

همان گونه كه اين روش براي بهره گیری ساده تر می باشد، تشخيص منبع خطاي آزمايشگر، نيز باعث دقت و درستي بيشتر روش FAST2 به ديگر روشهاي متداول شده می باشد. مقدار طول خمش مستقيماً‌از نمايشگر
( صفحه) روي دستگاه خوانده مي گردد. شكل 3-2 عامل اندازه گيري را در اين روش بيان مي كند.

FAST3 دستگاه اندازه گيري كشش:

FAST3 يك دستگاه اندازه گيري كشش می باشد كه توسط يك اهرم ساده كه در شكل 4-2 نشان داده شده، كار مي كند. با حذف وزنه ها از محور تعادل، كشش پذيري پارچه تحت 3 بار گذاري مختلف اندازه گيري مي گردد كه شرايط دقيقاً همانند ان چيزي می باشد كه براي پارچه تحت بار در طي فرآيند توليد پوشاك رخ مي دهد. كشش پذيري پارچه در تئوري مي تواند در هر زاويه اي از نخ هاي تار يا پود اندازه گيري گردد. در اقدام، معمول می باشد تا كشش پذيري تنها در جهات تاري، پودي و يا اريب اندازه گيري گردد.

FAST4 آزمايشات ثبات ابعادي

آخرين جزء سيستم FAST، يك روش آزمايشي می باشد كه تغييرات ابعادي پارچه هايي را اندازه گيري مي كند كه اين تغييرات هنگامي رخ مي دهند كه پارچه در معرض تغيير شرايط محيطي قرار بگيرد.

اين آزمايش شكل ديگري از آزمايش متداول تر- خشك می باشد. آزمايش FAST4 مي تواند در كمتر از دو ساعت بدون نياز به شرايط اتمسفري (جوي) ويژه انجام گردد. دياگرام شماتيك اين روش آزمايش در شكل 5-2 نشان داده شده می باشد.

2-2-2-2 اطلاعات بدست آمده از سيستم FAST:

با بهره گیری از سيستم FAST، 14 پارامتر اندازه گيري شده يا محاسبه مي گردد. اين پارامتر در جدول 4-2 آورده شده می باشد. پارامترهاي اندازه گيري شده بر روي يك نمودار كمترلي ترسيم شده كه پيش بيني مناسبي از عملكرد پارچه در طي توليد پوشاك مي تواند به دست آيد .اهميت اين پارامترها مطابق با هدف نهايي پارچه مورد آزمايش تغيير مي كند . اين سيستم روشي ساده اما قابل اطمينان می باشد كه اطلاعات را سريع براي كنترل عمليات تكميل و دوخت و دوز پارچه ، به ما مي دهد . بخش بعدي جزئياتي راجع به خواص اندازه گيري شده توسط سيستم FAST را بيان مي كند .

ثبات ابعادي FAST-U

اصطلاح به كار رفته براي تغيير در ابعاد پارچه هايي به كار مي رود كه پارچه در معرض تغييرات شرايط محيطي قرار گيرد. براي           پارچه پشمي و مخلوط پشم ، دو جزء مهم ثبات ابعادي هست

جدول 4-2 پارامترهاي اندازه گيري شده با سيستم FAST:

واحد پارامترهاي اندازه گيري شده علامت خواص
[‍%] درصد كشيدگي تخت E5 كششي
[‍%] درصد كشيدگي تخت E20  
[‍%] درصد كشيدگي تخت E100  
[‍%] درصد كشيدگي مايل EB5  
[‍mm] طول خمشي C خمشي
  سختي خمشي B  
  سختي برشي G برشي
[mm] ضخامت تخت T2 فشاري
[mm] ضخامت تخت T100  
[mm] ضخامت سطحي ST  
[mm] ضخامت سطحي رهاشده (‌آزاد شده ) STR  
[‍%] درصد جمع شدگي در حال استراحت RS ثبات ابعادي
[‍%] درصد انبساط hygral RC  
[%MM2] شكل پذيري F پارامتر به دست آمده

 

 

*‌ جمع شدگي در حال استراحت :

تغيير غير قابل بازگشت در ابعاد پارچه ( جمع شدگي يا انبساط پذيري ) هنگامي رخ مي دهد كه پارچه خيس باشد (‌در آب خيس بخورد ) يا درمعرض بخار قرار گيرد . جمع شدگي در حالت استراحت به دليل رهايي از كرنش هاي تثبيت پيوسته يا موقتي می باشد كه بر پارچه در طي آخرين مراحل تكميل وارد مي گردد در سيستم FAST، جمع شدگي در حالت استراحت به عنوان درصد تغيير در ابعاد پارچه خشك بعد از استراحت در آب يا دماي اتاق بيان مي گردد .

*‌انبساط Hygral

‌انبساط Hygral يك نوع از تغيير بازگشت پذير در ابعاد پارچه می باشد كه هنگامي كه رطوبت محتوي الياف پشم تغيير مي كند ، رخ ميدهد . با بهره گیری از FAST ، انبساط HYGRD ، به عنوان‌درصد تغيير در ابعاد پارچه درحال استراحت تر به ابعاد پارچه در حال استراحت خشك بيان مي گردد اين دو جزء به صورت رياضي در زير توضيح داده شده می باشد :

درصد جمع شدگي در حال استراحت

انبساط hygral

‌به گونه يكه L1 طول پارچه در حال استراحت خشك ، L2 طول پارچه تر پس از استراحت در آب و L3طول پارچه خشك تحت استراحت قرار نگرفته می باشد .

ديگر اندازه گيري از جمع شدگي در حال استراحت ، نظير WIRA، آزمايش جمع شدگي پرس باز (‌اتوي باز)‌يا سيلندر بخار ، نيز هست ، اين روش ها نيز با روش تر – خشك FAST در ارتباط می باشد .

ديگر روش هاي اندازه گيري ثبات ابعادي نيز هست كه شامل آزمايش DIN ، آزمايش HESC و جمع شدگي پرس بسته می باشد .به هر حال ، در اين آزمايشات دو جزء ثبات ابعادي از هم جدا نيم گردید و نتايج گمراه كننده‌اي براي برخي پارچه‌ها مي دهند .

كشش پذيري (‌قابليت ارتجاعي FAST3

در كشش پذيري يك پارچه ، افزايش ابعادي پارچه هنگامي كه درمعرض نيروهاي اعمال شده قرار بگيرد اندازه گيري مي گردد . با بهره گیری از سيستم FAST، كشش پذيري با قابليت ارتجاعي تحت عنوان درصد افزايش طولي در نمونه تحت بارگذاري هاي عرضي مقدار مذكور براي كشش پذيري پارچه هماني می باشد كه در اندازه گيري مي گردد كشش پذيري در جهات تاري و پودي به ترتيب در كه براي محاسبة‌شكل پذيري پارچه بهره گیری مي گردد ، اندازه گيري مي گردد. كشش پذيري مايل ( اريب ) تنها درعرض اندازه گيري مي گردد .

سختي خمشي FAST2

سختي خمش يك پارچه تحت عنوان كوپل مورد نياز براي خمش پارچه به منحني يكنواخت ، تعريف مي گردد ، سيستم FAST سختي خمش را از طريق طول خمش Cantilever پارچه مشخص مي كند كه با بهره گیری از عامل توضيح داده شده در BS:3356 و وزن پارچه اندازه گيري مي گردد

سختي خمش از طريق زير محاسبه مي گردد

6-10×807/9×3(‌طول خمش )×وزن

در حالي كه واحد آن ، واحد طول خمش mm و وزن پارچه بر حسب می باشد .

سختي برشي (FAST3)


پاسخ دهید