ماشينهاي بافندگي رابراساس سيستم پودگذاري مي‌توان به صورت زيرتقسيم‌بندي كرد :‌

الف ) ماشينهاي داراي سيستم پودگذاري مكانيكي :

  1. بوسيله راپيرهاي سخت
  2. بوسيله راپيرهاي انعطاف‌پذير
  3. بوسيله قطعات پرتاب‌شونده ( Projectiles )
  4. نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ب ) ماشينهاي داراي سيستم پودگذاري غيرمكانيكي :

  1. بوسيله جت‌هاي هواي فشرده
  2. بوسيله جت‌هاي آب فشرده

علاوه براين ماشينهاي بافندگي يك دهنه‌اي ( هرباريك پودگذاري انجام مي‌گيرد )

ماشينهاي بافندگي چنددهنه‌اي ( هربارچندين پودگذاري انجام مي‌گيرد )

ماشينهاي بافندگي راپير

ماشينهاي بافندگي راپير ، انعطاف‌پذيرترين ماشينهاي موجوددربازارهستند. ازآنها مي‌توان درتهيه انواع بسيارمتنوع پارچه بهره گیری كرد . سرعت ماشين حدود 600 تا 700 پود دردقيقه می باشد مرهون بهره گیری ازيك تكنيك ساختاري كاملاً پيشرفته می باشد كه مشخصه آن بهره گیری ازتنظيمات دنده‌اي باحداقل لرزش چارچوب‌هاي شانه ، دفتين و ورد مي‌باشد .

سيستم پودگذاري راپير

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پودكه تحت كنترل دقيق وثابت می باشد پس ازپودگذاري متصل به پارچه باقي مي‌ماند (دربعضي ازموارد پوددركناره‌گير پارچه ( Temple ) گرفته مي‌گردد ) . درلحظه مناسب ، دنده انتخاب پودبه صورتي اقدام مي‌كند كه سرپودبوسيله راپيرحامل ( Bearing Rapier) كه بر روي يك تسمه انعطاف‌پذيريايك ميله قرارگرفته مي‌گردد وهمزمان بوسيله قيچيهايي كه دردولبه قرارگرفته‌اند بريده مي‌گردد . پودپس ازگرفته‌شدن بوسيله راپيربه مركزدهانه تارانتقال مي‌يابد ودرآنجا راپيرحامل با راپيركشنده به هم مي‌رسند . راپيركشنده سرنخ پودراگرفته وآن رابه طرف مقابل مي‌برد ودرآنجا آن رارها مي‌كند وبه اين ترتيب عمليات پودگذاري تكميل مي‌گردد .

تبادل پودبين دوراپيردروسط دهنه تاربه دوروش مي‌تواند انجام گيرد :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • سيستم منفي
  • سيستم مثبت

اصول كاريك ماشين بافندگي راپير

سيستم منفي تبادل بين دوراپير

در اين سيستم راپيرحامل ، پودرامحكم بين يك نخ‌گير كه بوسيله يك فنرفشرده شده می باشد وقسمت ثابت زيرين نگه مي‌دارد . دروسط دهنه وقتي راپيرها به هم مي‌رسند ، سرشيب‌دار راپيردريافت‌كننده واردكانال كشويي راپيرحامل مي‌گردد ودرجريان حركت راپيرها به عقب ، نخ پودراگرفته وآن راازجاي خوددرزيرنخ‌گير راپير حامل بيرون مي‌كشد. اينكارباعث گيركردن نخ تادرزيرنخ‌گير راپيركشنده مي‌گردد ، هرچه فنر نخ‌گير محكمترباشد ، گيره راپيركشنده بامقاومت بيشتري براي بيرون كشيدن نخ مواجه مي‌گردد . تنظيم اين نيرواصولاً بستگي به نوع ونمره نخ دارد . همچنين گيرش پوددرآغازپودگذاري نيربهمين صورت بايك سيستم منفي انجام مي‌گيرد يعني بدون كمك واحدهاي كنترل‌كننده نخ‌گيرراپيردرحاليكه گيرش پودبستگي به تنظيم لحظه برش نخ بوسيله قيچي‌هاي دولبه پارچه دارد ؛ برعكس ، آزادشدن نخ درطرف مقابل بوسيله راپيركشنده بايك سيستم مثبت انجام مي‌گيرد . اين كاربابازشدن نخ‌گير بوسيله دندانه‌اي كه به قسمت عقب نخ‌گير ( b ) فشارمي‌آورد وبه اين ترتيب برمقاومت فنرهاي قابل تنظيم m غلبه مي‌كند ، صورت مي‌گيرد . در ارتباط با راپيرحامل نيزنخ‌گير درانتهاي مسيرحركت خودبازمي‌گردد ولي دراينجا هدف تميزشدن نخ‌گير بوسيله مكنده می باشد .

تبادل منفي بين دوراپير

سيستم تبادل مثبت بين دوراپير

وقتي كه راپيرها دروسط دهنه تاربه هم مي‌رسند ، دواهرم كوچك كنترل‌شونده اززير دهنه بالا آمده وپس ازعبوازنخهاي پهنه پاييني نخ‌گيرهاي راپيرها راحركت مي‌دهند . بادامكهاي كنترل‌كننده كه بادقت زمان‌بندي شده‌اند ، حركت اهرمها راتنظيم مي‌كنند .

تبادل مثبت بين دوراپير

ترتيب كاربه صورت زيراست :‌

درنتيجه فشاراهرم 3 كه برنيروي فنرهاي بسته‌كننده غلبه مي‌كند ، نخ‌گير راپير دريافت‌كننده 5 بازمي‌گردد وبه اين ترتيب مي‌تواند نخ رائه شده توسط راپيرحامل رابگيرد . پانچ 3 كه بوسيله بادامك 1 به حركت در مي‌آيد . نخ‌گير راپيردريافت‌كننده راآزادمي‌كند كه به اين ترتيب مي‌تواند انتهاي پودرابگيرد .دراين لحظه اهرم 4 كه بوسيله بادامك 2 كنترل مي‌گردد باعث بازشدن راپيرحامل 6 ودرنتيجه رهاشدن پودمي‌گردد . اكنون راپيرها مجدداً حركت برگشت خودراآغازمي‌كنند . بنابراين لازم می باشد كه درهنگام تبادل بين راپيرها ، جابجايي راپيرها باسرعت بسيارپاييني انجام گيرد .البته هنگامي كه تبادل بين راپيرها بطورمثبت كنترل مي‌گرددگيرش اوليه و رهاكردن نهايي نخ درخارج دهانه تارنيزباسيستم مثبت انجام مي‌گيرد .

مزيت سيستم مثبت اين می باشد كه دامنه كاربرد نخ بانمره‌هاي گوناگون وسيعتراست ولي ازطرف ديگرازنظرسرعت‌كار ، عملكرد پايين‌تري دارد وساختان آن پيچيده‌تر می باشد.

حامل راپير ( Rapier Support )‌

توليدكنندگان ماشينهاي راپيرمجبورندبين حاملهاي ميله‌اي ( سخت ) وحاملهاي تسمه‌اي (نرم) يكي را انتخاب كنند . مزيت حاملهاي ميله‌اي اين می باشد كه حامل وراپيربدون هيچ تماسي بانخهاي تار درطول دهانه حركت مي‌كنند كه بخصوص وقتي نخهاي ظريف‌فرآوري مي‌شوند حائزاهميت می باشد .

ميله‌ها حاملهاي سختي هستند كه درانتهاي آنها دندانه‌هايي وجوددارد كه بايك چرخ‌دنده كنـتـرل‌كننـده درگيـــر مي‌شوند . اين ميله‌ها بايد به قدركافي سخت ومحم باشند كه ثبات ودقت راپيرهارادرشرايط كاري سخت ( حركت متناوب ) ودرحالي كه هيچ تكيه‌گاه وقسمت هدايت‌كننده‌اي درداخل دهانه بازوجودندارد ، تضمين كنند .

مزيت حاملهاي ميله‌اي درمقايسه باحاملهاي تسمه‌اي اين می باشد كه درآنها هيچ تماس وتداخلي بانخاهاي تاردرجريان پودگذاري وجودندارد . بااين‌حال حاملهاي ميله‌اي به علت سخت‌بوند نيازبه فضاي بيشتري دارند ،‌ زيرادردوطرف ماشين بافندگي بايد محفظه‌هايي براي ميله‌ها كه انعطاف‌ناپذيرند وجودداشته باشد ، همچنين به علت افزايش سرعت‌كار وارتفاع ، مشكلاتي ازلحاظ پايداري ماشين بروز مي‌كند . حاملهاي تسمه‌اي ، حاملهاي انعطاف‌پذيري هستندكه ازمواد كامپوزيت ساخته مي‌شوند ودروسط آنهايك‌سري سوراخهاي مستطيل‌ شكل وجود داردكه آنها رامانند زنجيردر يك چرخ‌دنده محرك گيرمي‌كند .

ازآنجاكه تسمه‌هاي انعطاف‌پذيرهستند ، ازماشين بيرون نمي‌زنند بلكه بصورت 180 درجه خم شده ووارد يك محفظه زيرين مي‌شوند وبه اين ترتيب فضاي مورد نيازماشين راافزايش نمي‌دهند . سيستم تسمه انعطاف‌پذيرراه حلي می باشد كه اكثرسازندگان ماشينهاي بافندگي وبخصوص سازندگان ايتاليايي آن راترجيح مي‌دهند. درحال حاضردورويكرد وجوددارد . بعضي ازماشين‌سازان برروي دفتين شانه ،‌ پايه‌هاي مخصوصي تعبيه مي‌كنند كه تسمه‌ها برروي آنها مي‌لغزند ؛ اين امرازحركت نامنظم تسمه‌ها جلوگيري كرده وبدين ترتيب حركت دقيق وثابت راپيرها رادرهرسرعت وارتفاعي تضمين مي‌كند . شكل اين پايه‌ها به هرگونه‌اي طراحي شده‌اند كه مزاحمت آنها براي نخهاي تاربه حداقل برسد ولي اين موضوع رانمي‌توان درتمام شرايط تضمين كرد . همچنين راهنماهاي ( Guide Pins ) كوچكي باشكل مخصوص انتخاب شده‌اند ؛ اين راهنماها علاوه برهدايت تسمه‌ها ، آنها رابه همراه راپيرها بالانگه داشته تاازكشيده شدن آنها برروي نخهاي لايه پاييني دهانه تاردرهنگام پودگذاري جلوگيري گردد . بعضي ازسازندگان ماشين‌آلات به راه‌حلهاي فني ديگرعلاقه نشان داده‌اند . آنها ازتسمه‌هاي پهن‌تر بهره گیری مي‌كنند كه دربرابررانشهاي جانبي مقاومت مناسبي ازخودنشان مي‌دهند وبدين ترتيب ثبات ودقت جابجايي راپيرها راتضمين مي‌كنند وبنابراين ديگرنيازي به وجودراهنماهاي تسمه درهنه نيست كه درنتيجه آن ،‌ اصطلاك باچله به حداقل مي‌رسد . علاوه براين قسمت داخلي تسمه‌ها داراي شياري می باشد كه سختي آنها راافزايش مي‌دهد بطوريكه راهنماي جانبي تسمه درخارج دهانه تاردربرابرگشتاورخمشي بوجودآمده درمرحله شتاب‌گيري ، مقابله مي‌كند . بااينحال تسمه‌ها وراپيرها برروي نخ‌هاي لايه پاييني تاركشيده مي‌شوند ودرشرايط خاص اشكالاتي به وجودمي‌آورند .

چرخ‌دنده‌هاي محرك تسمه‌ها ياميله راپيرها

براي تبديل يك حركت چرخشي يكنواخت به يك حركت رفت وبرگشت ، ازنمام انواع دنده‌ها بهره گیری مي‌گردد . ازاين ميان سيستم حركت بادامكي بيش ازهمه مورد بهره گیری قرارمي‌گيرد . زيرادراين سيستم امكان مطالعه درمقطع عرضي بادامك براي بدست‌‌ آوردن يك حركت شتابداردرراپيرها كه نخ رابه ظريف‌ترين وجه ممكن كنترل كند وجوددارد . اين موضوع به خصوص درلحظات حساس گرفتن نخ درآغازچرخه ، درهنگام تبادل نخ بين راپيرهادروسط دهنه تارودرهنگام آزادشدن پوددرلحظه خروج آن ازدهنه تاردرطرف ديگر،‌ حائزاهميت می باشد . درتمام اين موارد بافنده سعي مي‌كند كه باپايين‌ترين سرعت كاركند

راپيرتسمه‌اي ( نرم )

دراينجانمونه هايي ازسيستمهاي رانش براي راپيرهاي انعطاف‌پذيررارائه مي‌دهيم . يكي ازسازندگان درماشينهاي خودازسيستم بادامك ديسكي باپروفيل بادامكي مكمل بهره گیری‌مي‌كند :‌ محورچرخان (1)حامل يك جفت بادامك ديسكي همراه باپروفيل ‌مكمل (2) ( وظيفه يك جفت بادامك ديگرحركت دان شانه می باشد ) بطورثابت كه ازطريق دنبالگر بادامك غلتكي (3) يك حركت رفت وبرگشت رابه يك اهرم بابازوي قابل تنظيم ( كه درشكل نظاره نمي‌گردد ) انتقال مي‌دهد . اين اهرم به ميله رابطي (4) متصل می باشد كه حركت رفت وبرگشت رابه بلوكي (5) كه به صورت خارج ازمركزبرروي محور(6) قرارگرفته می باشد انتقال مي‌دهد . اين محوربوسيله سيستمي ازدنده‌هاي جانبي وچرخ‌دنده‌هاي سياره‌اي اين حركت رابه حركت دوراني متناوب دريك چرخ‌دنده تاجي ويك چرخ‌دنده كوچك (7) كه به يك چرخ‌دندانه‌دار (8) متصل می باشد ،‌ تبديل مي‌كند . تسمه انعطاف‌پذيرراپيركه بوسيله اين چرخ‌دندانه‌دار به حركت درمي‌آيد برروي يك سطح صاف حركت مي‌كندوحركت دوراني متناوب رابه حركت دوراني مستقيم تبديل مي‌كند . بديهي می باشد كه يك سيستم دنده‌اي مشابه نيزكنترل راپيرديگرراانجام مي‌دهد . سيستم ديگري كه مورد بهره گیری قرارمي‌گيرد سيستم پروانه‌اي ( Propeller ) نام دارد كه ازيك دنده ميل‌لنگي ( Crank Gear ) همراه بايك سيستم پيچي / پيچ‌ومهره‌اي بادرجه متغيرتشكيل شده می باشد اين سيستم به گونه‌اي طراحي شده می باشد كه شتاب ولرزش راپيرهارابه حداقل رسانده وبدينوسيله تنش نخ پودراكاهش مي‌دهد .


پاسخ دهید